دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
تئوری مدیریت تیلور :

•فردریک تیلور در مارس1856متولدومارس 1915از دنیا رفت
•وی را بنیانگذار شیوه مدیریت علمی وپدر مهندسی صنایع می دانند
•او معتقد بود:هدف اصلی مدیریت باید بدست آوردن بیشترین نیک فرجامی برای کارفرما،همراه با بیشترین نیک فرجامی برای کارگران باشد
•از دیدگاه او مکانیزمهای کارسنجی همچون زمان سنجی وحرکت سنجی ،ابزاری در جهت استاندارد سازی وتضمین کارایی هستند
•مهندس گانت از همکاران تیلور ومباحثی چون آموزش کارگران ودستمزد تشویقی و...ارائه کرد.فرانک گیلبرت از پیشگامان حرکت سنجی بودودستاورد او بهبود روشهاست 
  • اصول مدیریت علمی :

  • مدیریت باید علمی باشد
  • نتخاب کارکنان باید براساس توانائیهای لازم ومهارت
  •   آموزش کارکنان جنبه علمی داشته باشد
  • روابط نزدیک ودوستانه

 

مکانیزم های مدیریت علمی :

 

Øزمانسنجی

Øاعمال سرپرستی چند جانبه

Øاستاندارد کردن کلیه وسایل تولید

Øبرنامه ریزی

Øکاربرد اصل استثناء در مدیریت

Øاستفاده از شرح وظایف ودستور العمل

Øبه کارگیری نظام نرخ دستمزد متفاوت

Øاستفاده از یک نظام کار ساده وتکراری

Øبه کارگیری روش حسابداری به قیمت تمام شده

Øطبقه بندی محصولات تولیدی وابزارهای تولید

 

افزایش کارایی از طریق اجرای اصول:

  •  تعیین صریح وظایف
  • یکنواخت کردن شرایط انجام کار
  • پاداش کافی برای کار خوب
  •   انفصال در صورت قصور

نقاط قوت رویکرد مدیریت علمی :

Øایجاد اطمینان در کارکنان نسبت به تداوم عملیات ودرآمد شغلی
Øافزایش درآمد از طریق تقلیل ضایعات و صرفه جویی در هزینه ها
Øافزایش درامد کارکنان،تأمین زندگی آنان
Øفراهم کردن فرصت های آموزشی وارشادی برای کارکنان
Øتقویت اعتماد به نفس در کارکنان
Øاستفاده از حداکثر توانایی افراد
Øگسترش عدالت
 
Øحذف عوامل محیطی مزاحم
 
 

نقاط قوت رویکردمدیریت دولتی:

 

Øبه کار بستن شیوه های مدیریت علمی
Øکاربرد انضباط ودقت بیشتر در تعیین کار وپاداش به واحد کار اضافی
Øسهیم کردن کارگران در منافع ناشی از صرفه جویی و....
Øتلاش همگانی در تولید بیشتر

 

انتقادات وارده بر تیلور:

Øدر نظریه های کلاسیک انسان راصرفاً موجودی اقتصادی-عقلائی دانسته
Øهمکاران تیلور اورا متهم به فقدان حس نوع دوستی کردند
Øاو نسبت به جنبه های اجتماعی کار دیدگاه منفی داشته است
Øمقاومت کارگران در بربر روش های مطالعه حرکت ،زمان واستاندارد کردن وظایف
Øکلید رویکرد مدیریت علمی مفهوم انسان به عنوان ماشین می باشد

 

تئوری فرایندی/اداری فایول

cهنری فایول (1841-1925)تئوریسین اهل فرانسه بوده است
cدر بحبوحه ی سالهای جنگ جهانی اول مکتب مبتنی بر اصول علم اداره(اصول گرایی) رامطرح کرد
cکل سازمان را در قالب پیکره ای واحدتصور وفعالیتهای آن را:

«فنی وتولیدی»،«بازرگانی ومبادله»،«مالی وبهینه سازی مصرف»،«ایمنی وحفاظت از اموال و افراد» ،«حسابداری وتعیین وضعیت مالی»و«وظایف مدیریتی» می دانست

cدر کتاب مدیریت صنعتی وعمومی به تحلیل «وظایف مدیریتی» پرداخت

 

فایول مدیریت را در قالب پنج عنصر تعریف می کند:

  •کنترل

•هماهنگ کردن

•فرماندهی کردن

•سازمان دهی کردن

•برنلمه ریزی وپیش بینی
 
  

اصول مدیریت اداری فایول:

۱- تقسیم کار

2-اختیار

3-انظباط

4-وحدت فرماندهی

5-وحدت مدیریت

6-تبعیت از اهداف عمومی

7-جبران خدمات کارکنان

8-تمرکز

9-سلسله مراتب

10نظم

11-عدالت

12-ثبات

13-ابتکار عمل

14-احساس وحدت ویگانگی

نظریه بوروکراسی وبر :

Øماکس وبر (1864-1920)از نظر تاریخی همزمان با تیلور وفایول بود
Øاز نظر نگرش وجهت یابی در چارچوب کلاسیکها قرار می گیرد
Øموضوع مطالعه وبر ،چگونه می توان ساختار سازمانها را به طور

 مناسب طراحی کرد معطوف بود

Øاو معتقد بود که سازمانهای کارا واثربخش داری سلسله مراتب هستند
Øدر این سازمانها کارکنان بر اساس مقررات ودستور العمل هدایت

 می شوند

Øوی طرفدار نظریه «ساختار گرایان»وتوجهش به توزیع  قدرت در

بین مقامات سازمانی بود

Øبه سه گونه اقتدار:کاریزماتیک،سنتی وعقلانی –قانونی معتقد بود
 
 

عناصر بوروکراسی :

•سلسله مراتب

•قابلیت های حرفه ای

•اختیار وقدرت قانونی

•جنبه های شغلی

•قوانین ومقرراتوآیین نامه های اجرایی
 
 

ویژگیهای کلی بوروکراسی :

Øتقسیم کار
Øوجود سلسله مراتب سازمانی تعریف شده
Øروابط غیر شخصی در انجام امور
Øانتصاب بر اساس شایستگی
Øبرقراری نظام پیشرفت شغلی کارکنان
Øقدرت وجنبه مثبت بوروکراسی
Øتهیه دستور العمل ها
Øمقررات ورویه ها
Øشرح وظایف مشاغل

 

ویژگیهای مثبت بروکراسی :

Øوجود اهداف صریح وروشن وپست های سازمانی به صورت سلسله مراتب باعث تسهیل در امور می گردد
Øوجود قدرت در پست سازمانی وروابط غیر شخصی باعث حذف نفوذ اشخاص و... میگردد
Øاین توفیقات در گرو :استاندارد نمودن امور واعمال کنترل،جلوگیری از قدرت دلخواه وخارج از ضوابط،ایجاد تغییر در در مهارت های کارکنان،تخصصی کردن کارها،برقراری سلسله مراتب اداری درست واطمینان از وجود ارتباطات صحیح بین کارکنان ومقامات می باشد

 

بوروکراسی از جهت منفی:

  Øایستایی وخشکی وانعطاف ناپذیری

Øتکیه محض به مقررات وآئین نامه ها
Øجمود شخصیت
Ø جابجایی اهداف  تضاد بین دستورالعمل ها وو خطومشی ها
Ø خود محوری مقام خواهی
Ø هزینه های زیاد برای کنترل و نظارت ،
Ø اضطراب و نگرانی
Øچند باره کاریها
Øتشکیلات عریض وطویل
Øوجود قدرت بیش از حد در دست افراد نامناسب

اما با توجه به مشکلات ذکر شده بوروکراسی روشی برای سازمان دهی است که به عنوان جزیی از تمدن نوین مورد استفاده قرار می گیرد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:56  توسط دانشجو  |